หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.)ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.)ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:06:54

             วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.)ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม พรรณพฤกษา อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 5 ผ่านการประชุมออนไลน์จากห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม

           ทั้งนี้ เลขานุการ แจ้งวาระและเรื่องสำคัญก่อนเริ่มการประชุมโดยแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการและตัวแทนบุคลากรที่มิใช่ข้าราชการและการมอบรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ 2563 จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยการรายงานและนำเสนอของผู้บริหารในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

         โอกาสนี้ ก่อนปิดวาระการประชุม รองศาสตราจารย์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ กล่าวว่า ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงของเชื้อ COVID-19 ในหลายพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา โดยการให้แต่ละคณะเรียกตัวนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ ยุติการฝึกงานและให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาฝึกงาน ในส่วนของการเรียนการสอน การวัดผลในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ ได้กำหนดให้ทุกคณะทุกสาขาวิชาปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องเข้ามานั่งในชั้นเรียนและใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย ส่วนสาขาวิชาหรือรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ก็ให้ทบทวนรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

                                                                                                                                                 ภาพ/วุฒิไกร   ประวัตพงษ์

ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์