หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-11-13 15:24:58


     (5 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม ในที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นหลักของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2561 คือ เน้นการพัฒนาศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรวางแผนในเรื่องรูปแบบการบริหารและแหล่งงบประมาณสนับสนุนการบริหารศูนย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาและ 2 -3 ปีข้างหน้า จำนวนมากเป็นงบประมาณจากการบริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ  ความต่อเนื่องและยั่งยืนของการสนับสนุนและรายได้เพื่อการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เป็นเรื่องจำเป็น


                                                                                                   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

-- ณาฐวดี พุทธวงค์ /นายประพล สุขสุโฉม /ถ่ายภาพ/ข้อมูลข่าว

ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ เรียบเรียง