หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดฯ”
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดฯ”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-05-21 14:54:38

( 25-26 เมษายน 62)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  นางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นางสาวพัชรา แสงนวล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการต่อต้านการทุจริต  การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และการสร้างความโปร่งใสตามกรอบการพัฒนาการนำองค์การสู่ระบบราชการ 4.0  การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสูงขึ้น  รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ
โดยมีนายยงยุทธ   สิงห์ธวัช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ  ปัตตาเวีย  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  ปราณบุรี จังหวัดสมมุทรสงคราม

                                                                                                                ภาพ / พัชรา  แสงนวล
                                                                                                                ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ