หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. “สวนสุนันทา” ประชุมหารือ จัดงานวันครูร่วมกับ ศธ.สมุทรสงคราม พร้อมเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพครู
ผอ. “สวนสุนันทา” ประชุมหารือ จัดงานวันครูร่วมกับ ศธ.สมุทรสงคราม พร้อมเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-01-19 21:59:21

(4 ม.ค.62)  เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู พ.ศ.2562  โดยมีนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการจัดงานวันครู หารือร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมดำเนินงานการจัดนิทรรศการในงานวันครู และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดงานวันครูในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการโดยการประดิษฐ์สบู่ จากสาขาสุขภาพและความงาม เพื่อร่วมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครูส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชนในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ    

ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562  ณ  หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่งจังหวัดสมุทรสงคราม  


  

                                                                                                            

                                                                                                                    ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ