หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุม conference ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ปฏิบัติงานช่วง Work from Home ให้ทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงเครือข่ายงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุม conference ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ปฏิบัติงานช่วง Work from Home ให้ทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงเครือข่ายงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 16:08:24

                       วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ  จัดประชุม VDO conference  เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุมพรรณพฤกษา อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 5


                   ด้าน ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 1/2564 ในช่วงเช้าของวันนี้ จึงได้จัดประชุมเพื่อส่งต่อนโยบายการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายพื้นที่ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนจากในห้องเป็นการเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังประกาศให้นักศึกษาที่เดินทางไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ ยุติการฝึกงานและให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยฯได้ออกมาตรการดูแลบุคลากรโดยได้มีการทำประกันโควิด-19 ในวงเงินประกัน 100,000 บาท เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีการ Work From home หรือการทำงานที่งานที่บ้านเมื่อเกิดคราววิกฤตโรคระบาดอย่างที่เราต้องเผชิญ โดยบุคลากรทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำงานอยู่ เพียงแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานคือในบ้านของเรา ฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่องานที่ทำอยู่กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจนวางแผนว่าแต่ละวันต้องทำอะไรออกมาให้สำเร็จบ้างเพราะทุกคนมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ผู้บริหารได้มอบหมาย การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา คอยติดตามข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือร่วมพัฒนาการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย Ranking ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยฯต้องพัฒนาเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากเกณฑ์การประเมินของ webometrics


              นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้บุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ตัวชี้วัดบรรลุตามวัตุประสงค์ หากสถานการณ์โรคระบาดสามารถควบคุมได้ ประมาณเดือนมีนาคม 2564 คาดว่าน่าจะได้กลับมาทำงานตามปกติและจะจัดให้มีโครงการอบรมเชิงวิชาการภายในศูนย์ฯ โดยการเชิญวิทยากร มาช่วยหารือ แก้ไข ปรับปรุง ให้ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจงานของส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงาน โอกาสนี้ นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯได้มอบหมายให้ฝ่ายบุคลากรรวบรวมเอกสารวิชาการและผลงานของบุคลากร  เพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายงานซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและเป็นการดึงดูดจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

 ภาพ/วุฒิไกร ประวัตพงษ์

ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์

                                                เรียบเรียงโดย/ชญาณิศา   วรรณา