หน้าหลัก > ประกาศ > คำสั่ง > คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2561
คำสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-06-07 16:14:24

เลขที่เรื่องวันที่
4977/2561
ให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการชั่วคราว
21 ธ.ค. 61
4790คำสั่ง เรื่อง เงินรางวัลประจำปี6 ธ.ค. 61
4523/2561ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว19 พ.ย. 61
4473/2561แต่งตั้งบุคลากร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
14 พ.ย. 61
4371/2561
ให้ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการชั่วคราว
6 พ.ย. 61
4365/2561
ให้ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปราชการชั่วคราว
6 พ.ย. 61
4295/2561
ย้ายหน่วยงานการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
31 ต.ค. 61
4294/2561
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
31 ต.ค. 61
4301.1/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open house ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31 ต.ค. 61
4299/2561
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31 ต.ค. 61
4194/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว
22 ต.ค. 61
4155/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว
19 ต.ค. 61
4154/2561
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห้องเรียนศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 ต.ค. 61
4153/2561
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 ต.ค. 61
4083/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
17 ต.ค. 61
3904/2561
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
4 ต.ค. 61
3902/2561
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
4 ต.ค. 61
3906/2561
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
4 ต.ค. 61
3855/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
2 ต.ค. 61
3826.2/2561
แต่งตั้งบุคลากรและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
1 ต.ค. 61
3824.2/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว
30 ก.ย. 61
3690/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว
20 ก.ย. 61
3455/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่โครงการเดินทางไปราชการ
3 ก.ย. 61
3443.1/2561
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่โครงการและนักศึกษาเดินทางไปราชการ
1 ก.ย. 61
3319/2561
แต่งตั้งบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ให้ปฏิบัติราชการช่วยศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
23 ส.ค. 61
3175/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่โครงการเดินทางไปราชการ
11 ส.ค. 61
3163/2561
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่โครงการและนักศึกษาเดินทางไปราชการ
9 ส.ค. 61
3094/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว
6 ส.ค. 61
3038/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่โครงการเดินทางไปราชการ
1 ส.ค. 61
3005/2561
เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
26 ก.ค. 61
2979/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
25 ก.ค. 61
2977/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
24 ก.ค. 61
2976/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
24 ก.ค. 61
2975/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 ก.ค. 61
2974/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
24 ก.ค. 61
2973/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
24 ก.ค. 61
2972/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 ก.ค. 61
2971/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 ก.ค. 61
2970/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 ก.ค. 61
2864/2561
ให้บุคลากรหน่วยธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการตามปกติในวันหยุดราชการ
17 ก.ค. 61
2866/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ
17 ก.ค. 61
2863/2561
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
17 ก.ค. 61
2652/2561
ให้บุคลากรหน่วยธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการปกติ และวันหยุดราชการ
2 ก.ค. 61
2629/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราว
29 มิ.ย. 61
2628/2561
ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ
29 มิ.ย. 61
2607.3/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปราชการชั่วคราว
28 มิ.ย. 61
2557/2561
ให้บุคลากรหน่วยธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
25 มิ.ย. 61
2370/2561
ให้บุคลากรหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปช่วยราชการชั่วคราว
13 มิ.ย. 61
2369/2561
ให้บุคลากรหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปช่วยราชการชั่วคราว
13 มิ.ย. 61
2326/2561
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
11 มิ.ย. 61