หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ
แผนงานและประกันคุณภาพ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560http://plan.ssru.ac.th/ebook/book_1รายงานประจ ...
2019-07-10 15:45:01
ขอเชิญบุคลากรตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ขอเชิญบุคลากรตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-05-03 16:12:58
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>>> คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...
2018-10-24 10:26:27
เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 11:43:27
เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่ เล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีและประจำปี2561ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ...
2019-07-03 12:18:05
แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม
คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ แผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์สมุทรสงคราม ...
2019-07-03 12:20:53
ข่าวย้อนหลัง