หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (พิธีบวงสรวงสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (พิธีบวงสรวงสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-16 11:55:29

(3 ต.ค.62)  เวลา 09.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากร  เข้าร่วมพิธี วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

 (พิธีบวงสรวงสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)   โดยมีดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เป็นประธานกล่าวนำพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความกตัญญกตเวทิตา ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบท หน้าที่ ความสำคัญ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเพื่อให้นักศึษามีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและผู้อื่นนั้น  ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, ตาราง,
สถานที่กลางแจ้ง และอาหารในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Pawinee
Saklabpradoo, ผลไม้ และอาหารในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม,
ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร
ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Sarunya
Noonak, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง
และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Aun
Ekkachon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน,
งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน,
งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ท้องฟ้า
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน,
ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้,
ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช,
สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง
และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน,
ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Aun
Ekkachon, Zom Phatchara, Kookai
Roongtiwa Boonsri และ Sarunya Noonak,
คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน
และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน,
รองเท้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง
และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง, ผู้คนกำลังยืน,
ต้นพืช, ต้นไม้, ดอกไม้
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผลไม้, ตาราง, ต้นพืช, อาหาร
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง, ผู้คนกำลังยืน,
ต้นไม้, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, สถานที่กลางแจ้ง และอาหารในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน
และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Sarunya
Noonak และ Kookai  Roongtiwa Boonsri,
คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, สนามกีฬา
และฝูงชนในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
                                                                                     ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง
และสถานที่ในร่ม   

                                   ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้
และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

  ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ / ชัยวัฒน์  ทูคำมี