หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"
"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-03-11 22:48:11


"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๒๐๒ อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านรองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามและทนายความอาสา ของสภานายความจังหวัดสมุทรสงคราม ในการบรรยายครั้งนี้ประกอบไปด้วย ๑. กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงใน ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๒. กฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับเพศและอื่นๆ) พ.ร.บ. ยาเสพติด (ความผิดเกี่ยวกับเสพยาแล้วขับรถ) พ.ร.บ. จราจรทางบก (ความผิดเกี่ยวกับเมาแล้วขับ แซงรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต) และพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ๓. ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม 

ภาพ/รายงาน : รุ่งทิวา บุญศรี