หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ"
ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-01-19 10:04:18

ผู้อำนวยการศูนย์การสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมเสวนา "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาฯ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.เข้าร่วมในการประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และการประสานแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับส่วนราชการในสังกัด" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้บรรยาย และทางศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามได้รับเสนอเข้าการเสวนาเรื่อง "ทิศทางการศึกษากับการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม" ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

รายงาน/ข่าว : รุ่งทิวา บุญศรี