หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-30 11:03:08

(18  ต.ค.62) เวลา  13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานฯ การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นายแพทย์ ธวัชชัย กมลธรรม คณบดี ,อาจารย์ ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  และ ฝ่ายนิติกร กองบริหารงานบุคคล  เพื่อหาแนวทาง ข้อหารือกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติและขอบเขตการร่วมดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั้นหา กับ บริษัท สิริวัฒนา ๒๔๙๖ จำกัด โดยได้ร่วมการดำเนินงานพื้นที่ปลูกกัญชาภายในศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม ต่อไป

 

                                                                   ภาพ/ข่าว  ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ