หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center : AIC)
การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center : AIC)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-21 11:23:44

(20 พ.ค.63) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และคณะบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมหารือผลักดันความร่วมมือ ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี  (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีนางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา อีกด้วย

                                                                                                                        ภาพ/ข่าว ศรัญญา/สถิระ