หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-01-31 14:26:16

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานเจ้าภาพการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ๑๒ คณะ ให้รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ

ภาพ/ข่าว : รุ่งทิวา บุญศรี