อบรมพัฒนาตนเอง
                                                                                         ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง 

                                                                                          Assist. Prof. Dr.Pimporn

                                                                                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


                                 
      

                                                          นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์                                    อาจารย์วรรณี พรมด้าว

                                                                                                                         Miss.Wannee  Phromdao

                                                           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                                 รองผู้อำนวการฝ่ายกิจการพิเศษ

 

                                                                                                  

                                                                                      

                                                                นายเอกชน   น้อยเงิน                                        นายไพโรจน์   กลั่นวารี

                                                                 หัวหน้าสำนักงาน                                                หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ


                                          


     นายวุฒิไกร   ประวัติพงษ์                    นายเอกชน   น้อยเงิน